Zmiany w Prawie Pracy 2023

26 kwietnia wchodzi ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw!

Co zatem powinniśmy o niej wiedzieć?

Niniejsza nowelizacja ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego regulacji zawartych w dwóch dyrektywach:

 1. dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej;
 1. dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (tzw. dyrektywa rodzicielska „work-life balance”).

Czego tak konkretnie dotyczą nowe przepisy?

Na wstępie zauważmy, że rok 2023 stoi pod znakiem niezwykle istotnych zmian w prawie pracy. Dawno w naszym kraju nie było sytuacji, w której w tak krótkim odstępie czasu w życie weszłyby dwie poważne nowelizacje Kodeksu pracy. Ta ostatnia obejmuje wiele nowych rozwiązań, a wśród nich:

 • umowę o pracę na okres próbny będzie można zawrzeć na okres nieprzekraczający:
  • 1 miesiąca – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy;
  • 2 miesięcy – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy;
 • pracodawca nie będzie mógł zakazać pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą lub jednoczesnego pozostawania w stosunku prawnym będącym podstawą świadczenia pracy innym niż stosunek pracy (poza niektórymi wyjątkami);
 • 2-dniowe albo 16-godzinne zwolnienie od pracy, z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika. W okresie tego zwolnienia od pracy pracownik zachowa prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia;
 • 5 dni bezpłatnego urlopu opiekuńczego, w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych;
 • pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 8 roku życia (a nie jak to było dotychczas – 4 roku życia) nie będzie można bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy oraz delegować poza stałe miejsce pracy;
 • urlop rodzicielski zostanie wydłużony do 41 tyg. w przypadku urodzenia jednego dziecka oraz do 43 tyg. w przypadku porodu mnogiego;
 • wprowadzenie możliwości szerszego skorzystania z elastycznej organizacji pracy dla rodziców opiekujących się dzieckiem do 8 lat oraz opiekunom członków rodziny lub osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym – wymagających wsparcia z poważnych względów medycznych;
 • oraz wiele innych pozytywnie ocenianych rozwiązań.

Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do lektury ustawy: Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (dziennikustaw.gov.pl)

Komentarze są wyłączone.