Obszary praktyki

Kancelaria reprezentuje przedsiębiorców w sporach sądowych cywilnych, gospodarczych, administracyjnych, karnych, karno-gospodarczych oraz pracowniczych, przed sądami powszechnymi jak również w postępowaniach arbitrażowych.
Partnerzy Kancelarii specjalizują się w szczególności w zastępstwie Klientów w  postępowaniach:
 • w sprawach spornych dotyczących szkód majątkowych i osobowych, w tym nietypowych szkód komunikacyjnych, morskich, menadżerskich (ubezpieczenia D&O), deweloperskich, medycznych
 • przed WSA i NSA, w tym w sprawach decyzji środowiskowych
 • w sprawach nieuczciwej konkurencji;
 • w sprawach pracowniczych
Ponadto, prawnicy Kancelarii prowadzą postępowania we wszelkich sprawach rodzinnych.

Kancelaria zapewnia też Klientom wsparcie na etapie przedsądowym tak, aby w miarę możliwości sprawy klientów mogły zostać rozwiązane bez konieczności zaangażowania w spór sądowy.

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie prawa karnego gospodarczego:
 • przeprowadza śledztwa wewnętrzne
 • przeprowadza audyty karnogospodarcze
 • reprezentuje Klientów w sprawach karnogospodarczych przed organami ścigania oraz sądami
 • wspiera Klientów w postępowaniach opartych na FCPA oraz the British Bribery Act;
 • opracowuje opinie w zakresie rodzimych regulacji dotyczących odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych
 • wspiera w odzyskiwaniu utraconych środków finansowych przez podmioty pokrzywdzone cyberprzestępstwem
Kancelaria zapewnia wsparcie prawne w procesach odszkodowawczych zarówno na etapie sądowym jak i przedsądowym.
W tym zakresie Kancelaria świadczy pomoc prawną w:
 • wypełnianiu procedur odszkodowawczych na etapie przedsądowym
 • zgłaszaniu roszczeń do zakładów ubezpieczeń lub innych podmiotów odpowiedzialnych za proces likwidacji szkody
 • negocjowaniu odszkodowań z zakładami ubezpieczeń
  i innymi podmiotami odpowiedzialnymi za likwidację szkody
 • postępowaniach karnych przeciwko sprawcom wypadków
  i innym osobom zobowiązanym do naprawienia szkody
Ponadto Kancelaria zapewnia:
 • wsparcie w zakresie współpracy z lekarzami oraz biegłymi z innych specjalizacji w celu kompleksowego przygotowania sprawy do dochodzenia odszkodowania

W ramach szeroko rozumianego prawa morskiego Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie:

– spraw związanych z branżą Offshore, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki spraw dotyczących wydobycia surowców naturalnych z dna morskiego, statusu jednostek wydobywczych w postaci platform wiertniczych typu Jack Up, jednostek Mobile Offshore Drilling Unit (MODU) oraz jednostek pomocniczych;

– doradztwo w zakresie ubezpieczania morskich pól naftowych;

– opiniowania umów czarterowych dla jednostek handlowych i wyspecjalizowanych typu offshore, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów stosowanych przez Baltic and International Maritime Council (BIMCO) w powiązaniu z międzynarodowymi konwencjami w zakresie zapobiegania zanieczyszczeniu morza olejami przez statki.

doradzamy naszym klientom na każdym etapie transportu ich ładunków podczas żeglugi morskiej. Mając na uwadze zarówno bezpieczeństwo, jak i interes ekonomiczny uczestników „shippingu” staramy się optymalizować ich decyzje odnośnie:

 • wyboru właściwego ubezpieczyciela,
 • wysokości stawek ubezpieczeniowych dla wskazanych rodzajów ładunków, 
 • rodzaju zwieranych umów przewozu morskiego,
 • uczestnictwa w awarii wspólnej oraz w wypadkach i zderzeniach,
 • aresztu jednostek morskich na zasadach cywilnych i administracyjnych.

na zlecenie naszych Klientów prowadzimy także sprawy z zakresu:

 • analizy i opracowywania kontraktów stoczniowych,
 • procedur rejestracji jednostek morskich,
 • ustanowienia hipotek, zastawu i przywilei na statkach morskich,
 • restrukturyzacji majątku shippingowego,
 • postępowań przed organami administracji morskiej polskiej oraz zagranicznej,
 • shipping wet & dry,
 • analizy ryzyk prawnych związanych z incydentami jednostek w relacjach statek terminal, statek infrastruktura nadbrzeżna, statek kolizja morska i śródlądowa, statek członek załogi,
 • zarządzania kryzysowego informacją z mediami w przypadku incydentów morskich.

– reprezentujemy także armatorów krajowych i zagranicznych oraz pozostałych uczestników obrotu morskiego w portach polskich, jak również w postępowaniach sądowych i arbitrażowych, w tym w procesach z udziałem kapitanów jednostek z tytułu roszczeń kontraktowych oraz pracowniczych,

– poprzez sieć współpracujących z Nami partnerów, w tym agentów okrętowych i crewingowych zabezpieczamy interesy armatorów w relacjach z terminalami portowymi, ze szczególnym uwzględnieniem terminali kontenerowych oraz spółek zarządzających.

Kancelaria świadczy doradztwo korporacyjne w zakresie tworzenia i bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstw, w tym:
 • doboru formy prawnej prowadzenia działalności
 • zakładania spółek handlowych
 • obsługi organów spółek handlowych: zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, zarządu, rady nadzorczej
 • przygotowywania projektów uchwał organów spółek handlowych
 • opracowywania wewnętrznych dokumentów korporacyjnych spółek (np. regulaminów)
Doradztwo Kancelarii obejmuje także przekształcenia organizacyjne i własnościowe przedsiębiorców, w tym takie kwestie jak:
 • strukturyzacja przekształceń przedsiębiorców
 • przekształcenia, łączenia i podziały spółek
 • transakcje sprzedaży udziałów i akcji
 • transakcje sprzedaży przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części, jak również zespołów składników majątkowych
 • prowadzenie audytu prawnego w związku z transakcjami
  fuzji i przejęć
 • likwidacja spółek
 • wystąpienia wspólników ze spółek i roszczenia z tym związane
 • składanie  wniosków o ogłoszenie  upadłości przedsiębiorców
W ramach obsługi spraw pracowniczych, Kancelaria doradza w zakresie:
 • indywidualnego prawa pracy, w sprawach:
  • doboru najkorzystniejszej formuły zatrudnienia (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne) oraz nawiązywania, modyfikacji i rozwiązania stosunku zatrudnienia
  • bieżącego doradztwa w sprawach dotyczących   wynagradzania, czasu pracy, urlopów i innych
  • bieżącego doradztwa w zakresie ubezpieczeń    społecznych i opodatkowania stosunku zatrudnienia
  • sporów sądowych z zakresu prawa pracy
 • zbiorowego prawa pracy, w sprawach:
  • przygotowania i wdrożenia  wewnętrznych źródeł prawa pracy i ich zmian (zakładowych układów zbiorowych pracy, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i premiowania, regulaminów funduszu socjalnego)
  • restrukturyzacji i zmian zatrudnienia (procesy zwolnień grupowych, przekształcenia pracodawców)
  • przygotowywanie i wdrożenie innych regulacji  wewnętrznych (systemów oceniania pracowników, procedur antymobbingowych, zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych, polityki podroży służbowych i  benefitów pracowniczych, programów dobrowolnych odejść i innych)
  • wsparcia w relacjach ze związkami zawodowymi i radami pracowników
 • zatrudniania kadry menedżerskiej
W ramach obsługi prawnej kontraktów handlowych, Kancelaria świadczy kompleksową obsługę inwestycji deweloperskich (od zakupu nieruchomości inwestycyjnej, przez spory z wykonawcami, po obsługę umów sprzedaży nieruchomości).

 

Zapewniamy doradztwo w zakresie:
 • strukturyzacji  i przygotowywania  projektów umów
 • oceny ryzyk prawnych umów
 • negocjowania umów
 • form prawnych zabezpieczenia należytego wykonania umów
 • opracowywania i wdrażania procedur realizacji umów
 • prawidłowości realizacji umów
 • prawidłowości rozliczeń umów
 • dochodzenia roszczeń wynikających z umów
Doświadczenie partnerów Kancelarii w tym zakresie  obejmuje między innymi wsparcie przedsiębiorców w następujących umowach:
 • realizacji wspólnego projektu lub przedsięwzięcia  
  (np. umowy joint-venture, konsorcja)
 • finansowania
 • leasingu i dzierżawy maszyn i sprzętu o wartości powyżej 100.000.000 zł
 • z zakresu prawa autorskiego, w tym licencji
 • o świadczenia reklamowe, marketingowe, barterowe, sponsoringowe
Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:
 • opracowywania ram prawnych funkcjonowania serwisów internetowych oraz świadczenia usług za ich pośrednictwem
 • sprzedaży treści audio i audiovideo za pośrednictwem Internetu
 • bieżącego doradztwa na rzecz podmiotów świadczących usługi w Internecie, w tym w zakresie obowiązków informacyjnych dostawców usług internetowych i ich odpowiedzialności wobec konsumentów
 • doradztwa przy wdrażaniu funkcjonowania serwisów i platform internetowych
 • właściwego zarządzania danymi osobowymi
 • opracowywania wzorów umów zawieranych na odległość
 • opracowywania regulaminów konkursów internetowych
W ramach obsługi postępowań administracyjnych, Kancelaria ma szerokie doświadczenie i świadczy pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego w szczególności w zakresie:
 • uczestnictwa na etapie regulacyjnym w szeroko pojętych procesach inwestycyjnych i budowlanych
 • pomocy prawnej w uzyskiwaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • wsparcia na etapie uzyskiwania zgód środowiskowych
 • reprezentacji przy uzyskiwaniu pozwoleń na budowę, decyzji o lokalizacji inwestycji i decyzji pokrewnych
 • wsparcia podczas postępowań przed organami nadzoru budowlanego
 • doradztwa przy sprawach dotyczących przewrócenia stosunków wodnych
 • wsparcia w sprawach dotyczących korzystania z wód, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki Wisły
 • wsparcia i doradztwa w kwestiach geodezyjnych
 • pomocy prawnej sprawach osobowych, w tym dotyczących cudzoziemców oraz dotyczących zmiany imion i nazwisk
 • udzielania wsparcia w zakresie spraw dotyczących wyrządzania szkód w środowisku i korzystania ze środowiska
Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie kompleksowej obsługi procesów inwestycyjnych, w tym infrastrukturalnych oraz budowlanych, doradzając naszym Klientom począwszy od organizacji procesu inwestycyjnego od strony prawnej, przeprowadzenia samej inwestycji aż po jej rozliczenie.
Doświadczenie partnerów Kancelarii w tym zakresie  obejmuje między innymi:
 • reprezentację przedsiębiorców w projekcie budowy sieci światłowodowej
 • reprezentację deweloperów w projektach inwestycji budowy osiedli mieszkaniowych
 • budynków wielomieszkaniowych legalizacje
 • wsparcie inwestorów w realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej
 • udział w obsłudze procesów wyboru inwestora do realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego
 • wsparcie procesów projektowania, uzyskiwania niezbędnych pozwoleń i realizacji dużych obiektów energetycznych
Kancelaria świadczy pomoc na każdym etapie postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego w szczególności w zakresie:
 • pełnej obsługi postępowań w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 • spraw dotyczących szkód w środowisku
 • przywrócenia stosunków wodnych
 • wsparcia w zakresie sporządzania raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jak również wykonywania analiz i sporządzania opinii na temat takich raportów
Doświadczenie partnerów Kancelarii w tym zakresie obejmuje między innymi:
 • udział na etapie regulacyjnym w inwestycjach polegających na budowie elektrowni wiatrowych
 • wsparcie w postępowaniach dotyczących działalności oczyszczalni ścieków i ich oddziaływania na środowisko
 • zapewnienie pomocy prawnej przy środowiskowym etapie procesu uzyskiwania pozwoleń i zgód na budowę dróg
 • reprezentacja w postępowaniach dotyczących lokalizacji inwestycji celu publicznego (rezerwatu przyrody)
 • wsparcie w postępowaniu dotyczącym odtworzenia zniszczonego zimowymi sztormami ujścia Wisły
 • reprezentacja w sprawach nałożenia obowiązków przeprowadzenia działań zapobiegawczych w związku
  z zagrożeniem szkodą w środowisku
Kancelaria świadczy usługi kompleksowe w zakresie praw własności przemysłowej, w tym:
 • Reprezentuje Klientów w postępowaniach o uzyskania prawa ochronnego na znaki towarowe, wzory przemysłowe, wynalazki przez Urzędem Patentowym RP, sądami administracyjnymi w Polsce, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante oraz w Światowym Biurze Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie.
 • Przeprowadza audyt stanu prawnego posiadanych praw wyłącznych w przedsiębiorstwie, w tym analizuje cele biznesowe klienta i na tej podstawie opracowuje strategię ochrony oznaczenia/produktu zarówno pod względem doboru ochrony na danych terytoriach, jak i optymalizacji finansowej.
 • Przeprowadza audyt stanu prawnego posiadanych praw wyłącznych w przedsiębiorstwie, w tym analizuje cele biznesowe klienta i na tej podstawie opracowuje strategię ochrony oznaczenia/produktu zarówno pod względem doboru ochrony na danych terytoriach, jak i optymalizacji finansowej.
 • Oferuje wsparcie kompleksowe w zakresie start-upów, dobierając odpowiednie narzędzia ochrony dla danego prawa, mając na uwadze optymalny zakres komercjalizacji rozwiązania.
Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:
 • prawa w mediach, w tym elektronicznych
 • działalności nadawców telewizyjnych
 • licencjonowania treści audiowizualnych, w tym dystrybucji  liniowych kanałów telewizyjnych oraz udostępniania treści VOD
 • licencjonowania treści audio, w tym pozyskiwania muzyki oraz dystrybucji i udostępniania muzyki przez portale muzyczne
 • obowiązków wobec organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi z tytułu korzystania z praw objętych ich ochroną (np. ZAiKS)
 • sprzedaży i zakupu czasu antenowego w celach reklamowych, w tym umowy z brokerami reklamowymi
 • współpracy z domami mediowymi:
 • działalności marketingowej i PR, w tym:
  • umów w zakresie produkcji reklam telewizyjnych i radiowych oraz organizacji kampanii reklamowych, w tym outdorowych
  • obsługi prawnej organizacji eventów, w tym z artystami
  • umów z instytutami badań w zakresie oglądalności treści audio-video i skuteczności działań marketingowych
  • obsługi prawnej organizacji konkursów, w tym opracowywanie regulaminów konkursów
  • umów barterowych i sponsorskich
  • umów licencyjnych i eksploatacji praw autorskich w Internecie
W ramach praktyki naszej kancelarii doradzamy w zakresie prawa Anglii i Walii. W szczególności:
 • udzielamy konsultacji i porad prawnych;
 • przygotowujemy, opiniujemy i negocjujemy projekty umów;
 • przygotowujemy i opiniujemy projekty aktów wewnętrznych przedsiębiorstw;
 • sporządzamy opinie prawne;
 • reprezentujemy klientów przed niektórymi trybunałami oraz w postępowaniach mediacyjnych lub arbitrażowych

Jeżeli konieczna będzie reprezentacja naszego klienta w sądzie w Anglii lub w Walii, przygotowujemy specjalny dokument z wytycznymi (instructions to consuel) dla adwokata angielskiego, praktykującego w Anglii i Walii, który wspólnie z nami będzie prowadził sprawy sądowe na miejscu w Wielkiej Brytanii.