Przyznano Nagrody „DNA – bo pomaganie mamy w genach”

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się podczas Wieczornej Gali Kongresu ESG Polska Moc Biznesu (7.11 na PGE Narodowym). Uroczystość uświetniły występy polskich oraz ukraińskich artystów: Dagadana i Stanisław Sojka.

Do konkursu zgłosiło się ponad 60 firm, spółek państwowych i organizacji pozarządowych. Laureatów konkursu wyłonili internauci w głosowaniu na portalach internetowych. Nagroda stanowi wyróżnienie działań Polskich organizacji pozarządowych, firm i spółek państwowych na rzecz wsparcia dla Ukrainy oraz za udzielaną pomoc w czasie pandemii COVID-19.

Podczas Gali Polska Moc Biznesu Kongres ESG #WPLAW została wyróżniona nagrodą specjalną za pomoc ofiarom wojny z Ukrainy.

Nasze działania na rzecz ukraińskich i polskich obywateli, których bezpośrednio lub pośrednio dotknęły działania wojenne, zostały zauważone i docenione.

Wczorajszy wieczór utwierdził nas, że to co robimy ma sens ?

Dziękujemy Krzysztof RadaszkiewiczIzabella Woźnicka, Karolina Sobotka i Alicja Przybysz – im należą się szczególne podziękowania za pomoc prawną jak i organizację kwestii administracyjnych dla uchodźców. 

***

During the Polish Power of Business Gala, the ESG Congress #WPLAW was honoured with a special award for helping victims of war from Ukraine. 

Our work on behalf of Ukrainian and Polish citizens directly or indirectly affected by the war has been noticed and appreciated. 

Yesterday evening confirmed us that what we do makes sense ?. 

We would like to thank Krzysztof Radaszkiewicz, Izabella Woznicka, Karolina Sobotka and Alicja Przybysz – they deserve special thanks for their legal assistance as well as for organising the administrative issues for the refugees. 

***

під час польського гала-вечора „Сила бізнесу”, Конгрес ESG #WPLAW був відзначений спеціальною нагородою за допомогу жертвам війни з України. 

Наша робота в інтересах українських та польських громадян, які прямо чи опосередковано постраждали від війни, була помічена та оцінена. 

Вчорашній вечір підтвердив нам, що те, що ми робимо, має сенс ?. 

Ми хотіли б подякувати Кшиштофу Радашкевичу, Ізабеллі Возницькій, Кароліні Соботці та Алісі Пшибиш – вони заслуговують на особливу подяку за юридичну допомогу, а також за організацію адміністративних питань для біженців.