SPRAWY KORPORACYJNE ORAZ PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE 
I ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORCÓW

Kancelaria świadczy doradztwo korporacyjne w zakresie tworzenia i bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstw, w tym:

 • doboru formy prawnej prowadzenia działalności
 • zakładania spółek handlowych
 • obsługi organów spółek handlowych: zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, zarządu, rady nadzorczej
 • przygotowywania projektów uchwał organów spółek handlowych
 • opracowywania wewnętrznych dokumentów korporacyjnych spółek (np. regulaminów)

Doradztwo Kancelarii obejmuje także przekształcenia organizacyjne i własnościowe przedsiębiorców, w tym takie kwestie jak:

 • strukturyzacja przekształceń przedsiębiorców
 • przekształcenia, łączenia i podziały spółek
 • transakcje sprzedaży udziałów i akcji
 • transakcje sprzedaży przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części, jak również zespołów składników majątkowych
 • prowadzenie audytu prawnego w związku z transakcjami
  fuzji i przejęć
 • likwidacja spółek
 • wystąpienia wspólników ze spółek i roszczenia z tym związane
 • składanie  wniosków o ogłoszenie  upadłości przedsiębiorców