PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I SPRAWY ŚRODOWISKOWE

Kancelaria świadczy pomoc na każdym etapie postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego w szczególności w zakresie:

 • pełnej obsługi postępowań w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 • spraw dotyczących szkód w środowisku
 • przywrócenia stosunków wodnych
 • wsparcia w zakresie sporządzania raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jak również wykonywania analiz i sporządzania opinii na temat takich raportów

Doświadczenie partnerów Kancelarii w tym zakresie obejmuje między innymi:

 • udział na etapie regulacyjnym w inwestycjach polegających na budowie elektrowni wiatrowych
 • wsparcie w postępowaniach dotyczących działalności oczyszczalni ścieków i ich oddziaływania na środowisko
 • zapewnienie pomocy prawnej przy środowiskowym etapie procesu uzyskiwania pozwoleń i zgód na budowę dróg
 • reprezentacja w postępowaniach dotyczących lokalizacji inwestycji celu publicznego (rezerwatu przyrody)
 • wsparcie w postępowaniu dotyczącym odtworzenia zniszczonego zimowymi sztormami ujścia Wisły
 • reprezentacja w sprawach nałożenia obowiązków przeprowadzenia działań zapobiegawczych w związku
  z zagrożeniem szkodą w środowisku