POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

W ramach obsługi postępowań administracyjnych, Kancelaria ma szerokie doświadczenie i świadczy pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego w szczególności w zakresie:

  • uczestnictwa na etapie regulacyjnym w szeroko pojętych procesach inwestycyjnych i budowlanych
  • pomocy prawnej w uzyskiwaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  • wsparcia na etapie uzyskiwania zgód środowiskowych
  • reprezentacji przy uzyskiwaniu pozwoleń na budowę, decyzji o lokalizacji inwestycji i decyzji pokrewnych
  • wsparcia podczas postępowań przed organami nadzoru budowlanego
  • doradztwa przy sprawach dotyczących przewrócenia stosunków wodnych
  • wsparcia w sprawach dotyczących korzystania z wód, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki Wisły
  • wsparcia i doradztwa w kwestiach geodezyjnych
  • pomocy prawnej sprawach osobowych, w tym dotyczących cudzoziemców oraz dotyczących zmiany imion i nazwisk
  • udzielania wsparcia w zakresie spraw dotyczących wyrządzania szkód w środowisku i korzystania ze środowiska